Instrukcja bezpiecznej pracy przy
 obsłudze

SZLIFIERKI DWUTARCZOWEJ

 

       

               

1.     Czynności przed rozpoczęciem pracy.

 

·         Do pracy na szlifierce może przystąpić pracownik przeszkolony i przeegzaminowany, znający szczegółowo instrukcję obsługi oraz, instrukcję smarowania oraz przepisy BHP.

·         Pracownik obsługujący szlifierkę winien być ubrany w obcisłe ubranie robocze, bluzę wpuszczoną w spodnie oraz posiadać nakrycie głowy. Rękawy winny być zapięte, aby wykluczona była możliwość pochwycenia ubrania przez wirujące części.

·         Miejsce pracy musi być dobrze oświetlone światłem naturalnym lub sztucznym, tak aby zapewniona była dobra widoczność.

·         Pracownik obsługujący szlifierkę winien znać jej elementy budowy i obsługi.

·         Należy dbać o czystość obrabiarki i ogólny porządek na stanowisku roboczym.

·         W czasie pracy zabrania się prowadzenia rozmów i odchodzenia od urządzenia. W przypadku konieczności opuszczenia miejsca pracy, szlifierkę należy wyłączyć.

·         Należy bezwzględnie pracować w okularach ochronnych.

·         Zabrania się dotykania rękoma obracającej się tarczy i innych części wirujących.

·         Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów ani narzędzi na obudowie szlifierki.

·         Przedmioty przeznaczone do szlifowania, jak i sama tarcza  mogą być mocowane lub wymieniane tylko przy wyłączonym urządzeniu.

·         Przy wymianie tarczy szlifierskiej zawsze zwracać uwagę na prędkość obwodową tarczy i jej obroty robocze.

·         Podczas pracy szlifierki wszystkie pokrywy i osłony muszą być bezwzględnie zamknięte.

·         Zabrania się obsługującemu dokonywania samowolnie jakichkolwiek napraw.

·         Zabrania się szlifowania na bocznych powierzchniach tarcz.

·         W czasie włączania szlifierki i podczas pracy zabrania się stanie na wprost obracającej się tarczy.  Stoimy zawsze z boku.

·         Zabrania się przystępowania do pracy w złym stanie zdrowia bądź

      stanie nietrzeźwym.

       

  1. Czynności w czasie pracy.

·         Sprawdzić stan techniczny szlifierki, tarczy, stan przewodów zasilających  w energię elektryczną, punkty smarowania.

·         W razie zauważonej usterki zgłosić przełożonemu

·         Sprawdzić stan tarcz szlifierskich, czy nie są pęknięte bądź wyszczerbione oraz prawidłowość mocowania. Pozamykać wszystkie osłony.

·         Sprawdzić, czy stopki są zamocowane.

·         Odległość stopki od tarczy nie może być większa jak 3mm.

·         Włączyć wyłącznikiem głównym dopływ prądu.

·         Wyłącznikiem guzikowym włączyć obroty wrzeciona.

·         Przedmiot położyć na stopce i dosunąć do tarczy ściernej.

 

  1. Czynności po zakończeniu pracy   

·         Wyłączyć główny silnik.

·         Wyłączyć głównym wyłącznikiem dopływ prądu do urządzenia.

·         Oczyścić szlifierkę i miejsce wokół niej z opiłków, pyłu i innych materiałów lub przedmiotów.

·         Części narażone na korozję posmarować cienką warstwą oliwy.

       

4.     Czynności zabronione.

·         Zabrania się włączania szlifierki w przypadku uszkodzonej tarczy.

·         Zabrania się dokonywania zmiany ustawionych parametrów skrawania podczas pracy.

·         Zabrania się dotykania rękoma obracającej się tarczy.

·         W czasie pracy zabrania się dokonywania pomiarów.

·         Zabrania się samowolnie wymieniać tarcze.

·         Zabrania się pracowania na szlifierce ołon.

·         Przy wymianie tarcz zawsze zwracać uwagę na prędkość obwodową tarczy i obroty szlifierki.

·         W przypadku szlifowania długich przedmiotów np.: pręty należy dodatkowo stosować podpory /stojaki/.

·         Zabrania się szlifowania przedmiotów nie oczyszczonych z zendry powstałej przy wypalaniu.

·         Przeglądy i naprawy wykonują osoby do tego upoważnione.

·         W przypadku wymiany tarczy szlifierskiej należy bezwzględnie sprawdzić jej ziarnistość, stan zewnętrzny, czy przypadkiem nie jest wyszczerbiona bądź pęknięta oraz prędkość obwodową.

·         W przypadku awarii szlifierki pracę należy przerwać i powiadomić   przełożonego.

      

       

5.     Uwagi końcowe

·         Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, a miejsce pozostawić w takim stanie, w jakim się on wydarzył

·         W razie wątpliwości, co do bezpiecznego wykonywania pracy natychmiast przerwać pracę i skonsultować się z przełożonym.

 

       

       

Zatwierdził………………………