Obowiązki pracodawcy w zakresie szkolenia BHP

Wyciąg z Kodeksu Pracy:


Art. 2373.

§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada

on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej

znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie

okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem

do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego

pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy

bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

§ 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i

higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim

obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Art. 2374.

§ 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich

prac.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

§ 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami

oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

 

 Cały tekst Kodeksu Pracy kliknij w ikonę