*      Ramowy program instruktażu stanowiskowego

Lp

Temat szkolenia

Liczna godzin *)

instruktażu osób wymienionych w § 11 ust. 1 rozporządzenia (nie dotyczy pracowników wymienionych w kolumnie 4)

instruktażu pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych

1

Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:

a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:

  - elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne)

  - elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty)

  - przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy

b) omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii

c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.

2

2

2

Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.

0,5

-

3

Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora

0,5

-

4

Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora

0,5

-

5

Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika

0,5

-

 

Razem: 

min. 8

min. 2

*       

*      *) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut