Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust.2 pkt 5 rozporządzenia

Lp

Temat szkolenia

Liczba godzin*)

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

-praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp

-ochrony pracy kobiet i młodocianych,

-wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

-profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2

2

Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

2

3

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

2

4

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

2

 

Razem: 

min. 8

*       

*      *) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.