Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej (medycznej) odbywają się na podstawie:

  • art. 209.1 § 1pkt 2 Kodeksu pracy
  • § 44 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. J. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216) 

Szkolenia BHP odbywają się na podstawie:

 

  • art. 237.3 § 2  Kodeksu pracy:
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn 27 lipca 2004 r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

 

Szkolenia PPoż odbywają się na podstawie: 

  • art. 207.1 § 1pkt 3 Kodeksu pracy:
  • art. 4.1 pkt 6 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 soerpnia 1991 r.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów