W zakładzie pracy zdarzył się wypadek!

Na tej stronie znajdziesz potrzebne informacje jak nalezy zachowac się gdy w Twoim zakładzie pracy wydarzy sie wypadek przy pracy.
Wypadki możemy podzielic na 2 kategorie:


Sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych wypadków jest różny.

Wypadek przy pracy:

1. Udzielenie lub zapewnienie udzielenia pomocy poszkodowanemu pracownikowi, który uległ wypadkowi.
2. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wstrzymanie ruchu zakładu lub jego części do czasu usunięcia zagrożenia lub oględzin dokonanych przez zespół powypadkowy)
3. Zawiadomienie służby BHP.
4. Powołanie zespołu powypadkowego w skład zespołu powypadkowego wchodzi Specjalista ds. BHP.
5. Zespół powypadkowy ustala okoliczności i przyczyny wypadku i sporządza protokół w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiadomości o zaistniałym wypadku.
6. Pracodawca ma 5 dni na zatwierdzenie protokołu.
7. Zatwierdzony protokół przesyła się na prośbę poszkodowanego pracownika do ZUS-u, wraz załącznikami czyli:
  • protokół przesłuchania poszkodowanego
  • informacje uzyskane od świadków wypadku
  • szkic miejsca wypadku lub fotografie
  • inne dokumenty mające wpływ na ustalenie okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy
  • opinie specjalistów z danej dziedziny.
  • druk N-9 wypełniony przez lekarza po zakonczeniu leczenia przez poszkodowanego.

Uwaga: Wysyłając dokumentację powypadkową do ZUS-u sprawdźmy wszystko dokładnie albowiem każda niezgodność może byc potraktowana jako błąd i protokół zostanie nam zwrócony.

Drugi rodzaj wypadków to wypadki w drodze do pracy i z pracy do domu.
Wypadki w drodze d/z pracy kwalifikujemy wtedy gdy zostaną spełnione warunki określone w ustawie (pełny tekst tutaj).
Zgodnie z jej zapisami i rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (pełny tekst tutaj) uznanie wypadku następuje na podstawie:
 

  • oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia;
  • informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy;
  • ustaleń sporządzającego kartę.
Jak widać z powyższych zapisów poszkodowany pracownik musi jedynie oświadczyć, że uległ wypadkowi dostarczając dokumenty potwierdzające uraz od uprawnionych osób (lekarza). Oczywiście osoba (podmiot) badająca okoliczności i przyczyny wypadku weryfikują dokumenty pod względem zgodności dat, miejsca udzielenia pomocy z zeznaniami samego poszkodowanego.

Kartę wypadku sporządza pracodawca w dwóch egzemplarzach w terminie 14 dni od chwili powzięcia wiadomości o wypadku. Jeden egzemplarz otrzymuje pracownik, który uległ wypadkowi drugi przechowywany jest w dokumentacji powypadkowej.

  Wzór Karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy.