Witamy na stronie aktualności związanych z tematyką BHP, PPoż, prawem pracy itp.
Tutaj znajdziesz świeżuteńkie informacje z tego zakresu.
Autor prezentuje swoje poglądy na rózne tematy, polemizuje ze specjalistami BHP, zadaje pytania.
Dołącz do dyskusji wysyłając swoje uwagi, pytania i sugestie
tutaj lub wyślij maila na adres bhp@spec-bhp.pl
Pozdrawiam


Data: 24.06.2010 - 9:50:23
Szkolenie bhp niepracowników

Gminny Osrodek Pomocy Spo?ecznej w miejscowo?ci K. Wzywa mnie kierownik i mówi, ?e mamy kilka osób do przeszkolenia w zakresie BHP. Mówi? - oczywi?cie, kiedy? Szkolenie umówione przychodzi kilka pa?, niektóre z dzie?mi. Wszystkie naburmuszone, ?e kto? je ?mia? wezwa? na jakie? szkolenie. Jedna robi awantur? kierownikowi, ?e jak ona ma pracowa?, jak zbli?aj? sie wakacje, z kim ona ma dzieci zostawi? itd itp. Nie zastanawiam si? nad tym w ko?cu to nie moja sprawa, moja sprawa to szkolenie BHP. Zaczynam szkolenie, po kilku zdaniach s?ysze ?ebym si? streszcza? bo one nie maj? czasu na takie pierdo?y. Wtedy po moich pytaniach sytuacja si? wyja?nia: s? to osoby bezrobotne bez prawa do zasi?ku skierowane do prac spo?ecznie u?ytecznych. Zaczynam mówi? o wypadkach-podnosi si? g?os, ?e one nie sa ubezpieczone nie maj? chorobowego. Za?wieci?a mi si? kontrolka. Mówie o odzie?y roboczej i znów to samo, ?e nie maj? prawa do odzie?y, ?e nikt im nie daje tej odzie?y itd. Ok mysle sobie trzeba to wyja?ni?, zaczynam o ryzyku zawodowym, mówie, ?e praca nie jest szczególnie niebezpieczna tylko trzeba minimum uwagi a wszystko b?dzie w porz?dku. Na to jedna Pani (ta z dzieckiem) wyskakuje na mnie: Jak to nie niebezpieczna, ta praca jest super niebezpieczna bo jak b?d? zbiera?a ?mieci na chodniku to mnie mo?e samochód przejecha?. Mówi? oczywi?cie ?e tak (po co wywo?ywa? niepotrzebne emocje) tylko jak wtedy nazwiemy prac? górnika, stra?aka, pracownika wykonuj?cego prac? na wysoko?ci-super, hiper niebezpieczn??
Ale to do Pani nie przemawia. Potem jeszcze kilka pyta? typu a co ja mam zrobi?, bo ja si? boj? na drabin? wchodzi?, albo mnie boli kolano to czy wszystkie prace musz? wykonywa? a najlepiej to mo?e niech mi dadz? te pieni?dze a ja sobie w domku posiedze. Po szkoleniu zapyta?em kierownika GOPSu o za?wiadczenia lekarskie o braku przeciwwskaza? do wykonywania pracy tych?e osób. Zrobi? zdziwion? min? i powiedzia?, ?e te osoby nie s? pracownikami i takich orzecze? nie maj?. Wi?c pytam co b?dzie jak która? z Pa? zemdleje na s?o?cu zamiataj?c ulice bo serduch nie wytrzyma. Odpowiada-mam behapowca. O! dobre podej?cie. Specjalista ds. BHP zap?aci tym osobom badania lekarskie, kupi odzie? robocz? i ?rodki ochrony indywidualnej. Nie ma sprawy w ko?cu zarabia sie te 14 ty? miesi?cznie jak to swego czasu napisano w Gazecie Wyborczej. Zacza?em dr??yc temat:przede wszystkim kto jest pracodawc? dla tych ludzi (pracowników). Skierowa? ich Urz?d Pracy go GOPSu. Porozumienie z GOPSem na wykonanie prac podpisa? Starosta. I s? oni bezrobotni bez prawa do zasi?ku. Na mój nos behapowca nale?y post?powa? z nimi jak z ka?dym jednym nowozatrudnionym pracownikiem i zapewni? mu wszytkie sprawy zwi?zane z bhp a wi?c: badania lekarskie, szkolenie z zakresu BHP, Ppo? i pierwszej pomocy przedlekarskiej, wyposa?y? w odzie? robocz? i ?rodki ochrony indywidualnej je?eli takie b?d? potrzebne, zaznajomi? z ryzykiem zawodowym itd. Tylko pytanie zasadnicze kto za to zap?aci. GOPS, który jest organizatorem prac a zgodnie z art. 304 Kodeksu pracy to na nim spoczywa ten obowi?zek? A w?a?nie - pieni?dze. Koszty zwi?zane z zapewnieniem tych wszystkich wymogów przekraczaj? mo?liwo?ci finansowe GOPSu i powoduj?, ?e projekty zatrudniania bezrobotnych s? nieop?acalne. Napisa?em wi?c pismo do Pana Starosty z zapytaniami, które mnie nurtowa?y a wi?c kto ponosi odpowiedzialno?? za wyustapienie wypadku przy pracy spowodowane z?ym stanem zdrowia tego "niepracownika"? Czy pracownicy s? ubezpieczeni na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy? Kto ponosi koszty zaopatrzenia tych osób w odzie? robocz? i ?rodki ochrony indywidualnej? Narazie nic. Czekam na odpowied?. A mo?e kto? z czytelników spotka? si? z podobnym problemem. Z ch?ci? wys?ucham Waszych do?wiadcze?. Pozdrawiam J.S.
P.S. Jak otrzymam odpowied? natychmiast o tym napisze.

Dziennik ustaw: Dziennik dziesiejszy