Witamy na stronie aktualności związanych z tematyką BHP, PPoż, prawem pracy itp.
Tutaj znajdziesz świeżuteńkie informacje z tego zakresu.
Autor prezentuje swoje poglądy na rózne tematy, polemizuje ze specjalistami BHP, zadaje pytania.
Dołącz do dyskusji wysyłając swoje uwagi, pytania i sugestie
tutaj lub wyślij maila na adres bhp@spec-bhp.pl
Pozdrawiam


Data: 24.06.2010 - 12:56:05
Wypadki przy pracy, sk?adki na wypadki

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z 26.03.2010 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie ró?nicowania stopy procentowej sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne z tytu?u wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zale?no?ci od zagro?e? zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 50, poz. 304) zmiany w rozporzadzeniu z 29.11.2002 r. w tej sprawie dotycz? za??cznika nr 2, wyszczególniaj?cego grupy dzia?alno?ci, kod PKD, kategorie ryzyka i stop? procentow? sk?adki: uchylony zosta? za??cznik nr 2a; obowi?zuje od 01.04.2010

Dziennik ustaw: Dz.U. Nr 50, poz. 304