Witamy na stronie aktualności związanych z tematyką BHP, PPoż, prawem pracy itp.
Tutaj znajdziesz świeżuteńkie informacje z tego zakresu.
Autor prezentuje swoje poglądy na rózne tematy, polemizuje ze specjalistami BHP, zadaje pytania.
Dołącz do dyskusji wysyłając swoje uwagi, pytania i sugestie
tutaj lub wyślij maila na adres bhp@spec-bhp.pl
Pozdrawiam


Data: 06.08.2010 - 11:27:30
Wyposażenie budynków w gaśnice. Gaśnice Kraków.

Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego powinien zapewnić bezpieczeństwo pożarowe dla ludzi, którzy się w nim znajdują. Oprócz działań organizacyjnych dla zapewnienia tego bezpieczeństwa wyposaża się budynek min. w podręczny sprzęt gaśniczy. Najpopularniejsze są gaśnice i agregaty proszkowe. Przepisy jasno definiują jak ma być rozmieszczony ten sprzęt, w jakiej ilości w zależności od przeznaczenia budynku a co za tym idzie ilości osób w nim przebywających. Inna ilośc w przeliczeniu na jednostkę powierzchni będzie dla obiektów użyteczności publicznej (szpitale, teatry, kina szkoły) a inna w obiektach produkcyjno-magazynowych czy inwentarskich. I tak cytując Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:
1) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagroĹźenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
2) na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
4. Wyposażenie w gaśnice magazynów, w których są składowane butle z gazem płynnym, oraz stacji paliw płynnych określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

W tym samym akcie prawnym mamy również opisane sposoby rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego:
Gaśnice w obiektach muszą być rozmieszczone:
1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
a) przy wejściach do budynków,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;
2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na kaĹźdej kondygnacji, jeĹźeli pozwalają na to istniejące warunki.
2. Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:
1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Tak więc użytkownik, właściciel i zarządca budynku lub obiektu budowlanego musi znać obowiązujące przepisy i je respektować albowiem może narazić się na odpowiedzialność karną za ich nieprzestrzeganie tym większą jeżeli zdarzy się nieszczęśliwy wypadek z ciężkim uszkodzeniem ciała lub ofiarami śmiertelnymi.
Jeżeli masz wątpliwości jak wyposażyć budynek, nie masz czasu na takie rzeczy zadzwoń lub skontaktuj się z firmą SPEC-BHP, my szybko i tanio zrobimy to za Ciebie.


Dziennik ustaw: Dziennik dzisiejszy