Witamy na stronie aktualności związanych z tematyką BHP, PPoż, prawem pracy itp.
Tutaj znajdziesz świeżuteńkie informacje z tego zakresu.
Autor prezentuje swoje poglądy na rózne tematy, polemizuje ze specjalistami BHP, zadaje pytania.
Dołącz do dyskusji wysyłając swoje uwagi, pytania i sugestie
tutaj lub wyślij maila na adres bhp@spec-bhp.pl
Pozdrawiam


Data: 06.08.2010 - 11:27:30
Wyposa?enie budynków w ga?nice. Ga?nice Kraków.

Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpo?arowej w?a?ciciel, zarz?dca lub u?ytkownik obiektu budowlanego powinien zapewni? bezpiecze?stwo po?arowe dla ludzi, którzy si? w nim znajduj?. Oprócz dzia?a? organizacyjnych dla zapewnienia tego bezpiecze?stwa wyposa?a si? budynek min. w podr?czny sprz?t ga?niczy. Najpopularniejsze s? ga?nice i agregaty proszkowe. Przepisy jasno definiuj? jak ma by? rozmieszczony ten sprz?t, w jakiej ilo?ci w zale?no?ci od przeznaczenia budynku a co za tym idzie ilo?ci osób w nim przebywaj?cych. Inna ilo?c w przeliczeniu na jednostk? powierzchni b?dzie dla obiektów u?yteczno?ci publicznej (szpitale, teatry, kina szko?y) a inna w obiektach produkcyjno-magazynowych czy inwentarskich. I tak cytuj?c Rozporz?dzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo?arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:
Jedna jednostka masy ?rodka ga?niczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w ga?nicach przypada, z wyj?tkiem przypadków okre?lonych w przepisach szczególnych:
1) na ka?de 100 m2 powierzchni strefy po?arowej w budynku, niechronionej sta?ym urz?dzeniem ga?niczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagro?enia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
b) produkcyjnej i magazynowej o g?sto?ci obci??enia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
c) zawieraj?cej pomieszczenie zagro?one wybuchem;
2) na ka?de 300 m2 powierzchni strefy po?arowej niewymienionej w pkt 1, z wyj?tkiem zakwalifikowanej do kategorii zagro?enia ludzi ZL IV.
4. Wyposa?enie w ga?nice magazynów, w których s? sk?adowane butle z gazem p?ynnym, oraz stacji paliw p?ynnych okre?la rozporz?dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? bazy i stacje paliw p?ynnych, ruroci?gi przesy?owe dalekosi??ne s?u??ce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

W tym samym akcie prawnym mamy równie? opisane sposoby rozmieszczenia podr?cznego sprz?tu ga?niczego:
Ga?nice w obiektach musz? by? rozmieszczone:
1) w miejscach ?atwo dost?pnych i widocznych, w szczególno?ci:
a) przy wej?ciach do budynków,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyj?ciach z pomieszcze? na zewn?trz;
2) w miejscach nienara?onych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzia?anie ?róde? ciep?a (piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na ka?dej kondygnacji, je?eli pozwalaj? na to istniej?ce warunki.
2. Przy rozmieszczaniu ga?nic musz? by? spe?nione nast?puj?ce warunki:
1) odleg?o?? z ka?dego miejsca w obiekcie, w którym mo?e przebywa? cz?owiek, do najbli?szej ga?nicy nie powinna by? wi?ksza ni? 30 m;
2) do ga?nic powinien by? zapewniony dost?p o szeroko?ci co najmniej 1 m.

Tak wi?c u?ytkownik, w?a?ciciel i zarz?dca budynku lub obiektu budowlanego musi zna? obowi?zuj?ce przepisy i je respektowa? albowiem mo?e narazi? si? na odpowiedzialno?? karn? za ich nieprzestrzeganie tym wi?ksz? je?eli zdarzy si? nieszcz??liwy wypadek z ci??kim uszkodzeniem cia?a lub ofiarami ?miertelnymi.
Je?eli masz w?tpliwo?ci jak wyposa?y? budynek, nie masz czasu na takie rzeczy zadzwo? lub skontaktuj si? z firm? SPEC-BHP, my szybko i tanio zrobimy to za Ciebie.


Dziennik ustaw: Dziennik dzisiejszy