Witamy na stronie aktualności związanych z tematyką BHP, PPoż, prawem pracy itp.
Tutaj znajdziesz świeżuteńkie informacje z tego zakresu.
Autor prezentuje swoje poglądy na rózne tematy, polemizuje ze specjalistami BHP, zadaje pytania.
Dołącz do dyskusji wysyłając swoje uwagi, pytania i sugestie
tutaj lub wyślij maila na adres bhp@spec-bhp.pl
Pozdrawiam


Data: 24.01.2011 - 17:23:02
Szkolenia BHP a podatek VAT w 2011 r.

Sporo zamieszania jak zwykle zafundowa?o nam nasze Pa?stwo w sprawie podatku VAT. Jak kwalifikowa? te szkolenia, czy s? zwolnione czy nie. Tego oczywi?cie nikt nie wie. Ja ju? wystawi?em dwie faktury VAT za szkolenie pracowników z zakresu BHP, PPo? i pierwszej pomocy. Oczywi?cie doliczy?em 23% VAT-u. No i co? B??d! Zacz??em szuka? w internecie, mo?e troszke za pó?no ale lepeij pó?no ni? wcale i znalaz?em odpowied? Miniesterstwa Finansów na zapytanie o stawke VAT-u na szkolenia BHP.
Oto odpowied?:
Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i us?ug, w brzmieniu nadanym ustaw? z dnia 29 pa?dziernika 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów us?ug, zwolnione od podatku s? us?ugi kszta?cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odr?bnych przepisach oraz ?wiadczenie us?ug i dostawa towarów ?ci?le z tymi us?ugami zwi?zane.

Dla oceny, czy okre?lone us?ugi s? zwolnione na podstawie powo?anego wy?ej przepisu od podatku od towarów i us?ug konieczne jest zatem stwierdzenie:
1) czy s? to us?ugi kszta?cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego;
2) czy s? prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odr?bnych przepisach.

Szkolenie z zakresu bezpiecze?stwa i higieny pracy mo?e dotyczy? pracodawcy, pracowników s?u?by bhp, innych pracowników oraz instruktorów i wyk?adowców tematyki bhp. Szkolenia z zakresu bezpiecze?stwa i higieny pracy adresowane do pracodawcy, pracowników s?u?b bhp, instruktorów i wyk?adowców tematyki bhp s? us?ugami kszta?cenia zawodowego. Szkolenia z zakresu bhp s? us?ugami kszta?cenia zawodowego równie? wówczas, gdy dotycz? pracowników pracodawcy nie b?d?cych np. s?u?b? bhp. Znajomo?? przepisów oraz zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy jest bowiem warunkiem niezb?dnym do wykonywania pracy. Zgodnie z art. 2373 § 1 Kodeksu pracy, nie wolno dopu?ci? pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej?tno?ci, a tak?e dostatecznej znajomo?ci przepisów oraz zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy.


Obowi?zek przeprowadzania szkole? z zakresu bezpiecze?stwa i higieny pracy wynika wprost z przepisów Kodeksu Pracy. Ponadto, szczegó?owe zasady przeprowadzania szkole? z tego zakresu okre?lone zosta?y w przepisach rozporz?dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z pó?n. zm.) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy. Oznacza to, ?e spe?niona jest te? druga przes?anka, by szkolenia te prowadzone by?y w formach i na zasadach przewidzianych w odr?bnych przepisach.


Podsumowuj?c stwierdzi? nale?y, ?e szkolenia z bezpiecze?stwa i higieny pracy prowadzone zgodnie z ww. przepisami rozporz?dzenia Ministra Gospodarki i Pracy s? obecnie zwolnione od podatku od towarów i us?ug na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a).

Bardzo ?adnie opisane tylko czy sk?adaj?? zeznanie PIT albo maj?? kontrole z US nie narazimy sie pó?niej na koszty? Kto to wie. W naszej ojczy?nie wszystko jest mo?liwe.

Dziennik ustaw: Dz.U. Nr 75 poz. 473