Witamy na stronie aktualności związanych z tematyką BHP, PPoż, prawem pracy itp.
Tutaj znajdziesz świeżuteńkie informacje z tego zakresu.
Autor prezentuje swoje poglądy na rózne tematy, polemizuje ze specjalistami BHP, zadaje pytania.
Dołącz do dyskusji wysyłając swoje uwagi, pytania i sugestie
tutaj lub wyślij maila na adres bhp@spec-bhp.pl
Pozdrawiam


Data: 01.08.2011 - 10:56:28
Jako?? us?ug a cena. Szkolenia BHP, szkolenia PPo?, kraków, ma?opolska,

W ostatnim czasie mniej wiecej od roku zauwa?y?em ogromny spadek cen za szkolenia BHP, szkolenia ppo? oraz szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej. Oczywi?cie z mojego punktu widzenia jako osoby zarabiaj?cej na tym procederze jest to stan fatalny. Nie mniej jednak jestem za wolnym rynkiem i zwi?zanymi z tym korzy?ciami jak i stratami je?eli oczywi?cie opiera si? to na zdrowych zasadach. W trakcie szybkiego rozwoju gospodarczego naszego kraju w latach 2007-2008 przed nadej?ciem kryzysu pojawi?y si? w gazetach artyku?y ile to kasy mo?e zarobi? specjalista ds. BHP. Spowodowa?o to wielki nap?yw s?uchaczy do szkó? zajmuj?cych si? kszta?ceniem w zakresie BHP. No i narobi?o si? mnóstwo inspektorów BHP na rynku. Tu mo?na si? pokusi? o analiz? ich umiej?tno?ci i zasobu wiedzy po rocznych studiach podyplomowych niezale?nie od rankingu szko?y do jakiej ucz?szczali. B?d?c ju? ?adnych par? lat w temacie wiem, ?e nie mo?na zosta? inspektorem ds. BHP zaraz po uko?czeniu studiów. Ogrom przepisów sprawia, ?e cz?owiem si? po prostu gubi w tym wszystkim.Dopiero praktyka, kontakt ze ?rodowiskiem pracy, samymi pracownikami i pracodawcami, wypadkami i ca?ym szeregiem czynników sprawia, i? inspektor BHP nabywa prawa do spe?niania tego obowi?zku. Ale przecie? Ci nowi behapowcy chcieli jako? zarabia?, ?eby przynajmniej odrobi? czesne za studia. Wszyscy w bran?y wiemy jakie jest podej?cie do szkole? BHP i PPo? niektórych pracodawców w Polsce. Najlepiej aby wystawiony by? papier i "behapista" nie zabiera? cennego czasu, który mo?e by? spo?ytkowany na pomna?anie zysków firmy. Rachunek by? prosty: za?wiadczenie za 20 z? bez marnowania czasu na szkolenia lub 80 z? za porz?dne szkolenie BHP, PPo? czy z pierwszej pomocy przedlekarskiej i zmarnowane min 8 godzin a wiec strata zysków poprzez przestój pracownika. Dlatego sprzeciwiam si? takiej "konkurencji". Ci tak zwani "piecz?tkowcy" obni?aj? presti? naszego zawodu i powoduj? zani?anie jako?ci us?ug przez co uczciwe firmy i specjali?ci musz? w jaki? sposób do nich si? zbli?y?. Oczywi?cie generalizowanie i uogólnianie by?oby sporym nadu?yciem z mojej strony wi?c od razu zaznaczam, i? s? ludzie z obu stron tak zleceniodawców jak i zleceniobiorców, którzy podchodz? do tematu szkole? BHP i szkole? PPo? w sposób odpowiedzialny i racjonalny.Apeluje do uczciwych i presti?owych firm: nie dajmy si? zepchn?? na margines bylejako?ci za ma?? kwot?, chocia? jest to bardzo trudne w my?l zasady ekonomicznej, ?e z?y pieni?dz wypiera dobry pieni?dz. Mo?e co? si? zmieni w przepisach w sprawie szkole? BHP i wtedy rynek na nowo zweryfikuje firmy i ludzi dzia?aj?cych w obszarze bezpiecze?stwa i higieny pracy. Pozdrawiam wszystkich ciep?o w te deszczowe i zimne dni.

Dziennik ustaw: