ANALIZA STANU BHP 
 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r.
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.


 § 2. 1. Do zakresu działania służby bhp należy:
(...)
3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku,
okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających
propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu
zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków
pracy,
(...)

Każda analiza stanu BHP w zakładzie pracy ma na celu nie tylko poprawę
warunków BHP ale również powoduje wywiązanie się pracodawcy z obowiązku
zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Wywiązanie się z tych obowiązków nie będzie skutkowało możliwością
nałożenia mandatu karnego na pracodawcę lub osoby kierujące pracownikami w

przypadku kontroli organów państwowych takich jak Państwowa Inspekcja Pracy lub Państwowa Inspekcja SanitarnaTak więc analiza stanu BHP to nie tylko podwyższenie świadomości pracodawcy
ale również wymierne korzyści finansowe.

 Wyciąg z Kodeksu Pracy:


Art. 283.
§ 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo
kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów
lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł
do 30 000 zł.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto:
1) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie 30 dni właściwego okręgowego
inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego
o miejscu, rodzaju, zakresie prowadzonej działalności, jak również o zmianie
miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności oraz o zmianie
technologii, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia
dla zdrowia pracowników,
2) wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu
budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia
pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania
bezpieczeństwa i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez
uprawnionych rzeczoznawców,
3) wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia
techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności,
4) wbrew obowiązkowi dostarcza pracownikowi środki ochrony indywidualnej,
które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności,
5) wbrew obowiązkowi stosuje:
a) materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia
ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i bez podjęcia odpowiednich
środków profilaktycznych
b) substancje i preparaty chemiczne nie oznakowane w sposób widoczny i
umożliwiający ich identyfikację,
c) niebezpieczne substancje i niebezpieczne preparaty chemiczne nie posiadające
kart charakterystyki tych substancji, a także opakowań zabezpieczających
przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem,
6) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora
pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim
lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który
wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być
uznany za wypadek przy pracy, nie zgłasza choroby zawodowej albo
podejrzenia o taką chorobę, nie ujawnia wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej, albo przedstawia niezgodne z prawdą informacje, dowody
lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób,
7) nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlegającego wykonaniu nakazu
organu Państwowej Inspekcji Pracy,
8) utrudnia działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności
uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji
niezbędnych do wykonywania jej zadań,
9) bez zezwolenia właściwego inspektora pracy dopuszcza do wykonywania
pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie
16 roku życia.