Najczęściej zadawane pytania
 
  1. Jak często trzeba przeprowadzać szkolenia BHP?

     

Pierwsze szkolenie BHP pracownik odbywa przed rozpoczęciem pracy, czyli zanim podejmie swoje obowiązki służbowe musi przejść szkolenie wstępne z zakresu BHP i PPoż.
Następny termin uzależniony jest od stanowiska jakie pracownik zajmuje. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych i robotniczych pierwsze szkolenie okresowe z zakresu BHP powinno odbyć się do roku od pierwszego szkolenia.
Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami ten czasookres wynosi pół roku.
Następnie czasookresy kształtują się następująco:
 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – co 3 lata, a jeżeli wykonują prace szczególnie niebezpieczne (wykaz prac w ogólnych przepisach BHP) co 1 rok
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno – biurowych – co 6 lat
Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami – co 5 lat
Firma SPEC-BHP prowadzi szkolenia BHP, PPoż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 
  1. Czy szkolenie BHP okresowe może przeprowadzić pracodawca ?
 Szkolenie BHP okresowe musi spełniać szereg wymogów określonych w przepisach w sprawie szkoleń z zakresu BHP. Pracodawca może być organizatorem szkolenia i zapewnia odpowiedni poziom szkolenia wynajmując wykładowców legitymujących się wiedzą i kompetencjami w tym zakresie.
 
  1. Kto może świadczyć usługi w zakresie BHP?
 Kodeks Pracy mówi, że aby świadczyć usługi z zakresu BHP trzeba posiadać tytuł specjalisty ds. BHP. Tytuł ten można otrzymać po skończeniu studiów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legitymować się rocznym stażem w służbie BHP. Firma SPEC-BHP świadczy kompleksowe usługi BHP i PPoż na terenie województwa małopolskiego i śląskiego. Nasi współpracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie niezbędnym do obsługi zakładów pracy w zakresie BHP i PPoż.
 
  1. Jestem pracodawcą, zatrudniam dwie osoby. Czy muszę dokonać oceny ryzyka zawodowego?
 Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy KAŻDY pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe występujące na stanowisku pracy. Nie jest zatem powiedziane od ilu pracowników zatrudnionych ten obowiązek wynika. Zatrudniając nawet jednego pracownika pracodawca ma obowiązek ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe. Firma SPEC-BHP na zlecenie zakładu pracy przeprowadzi ocenę ryzyka zawodowego, opracuje dokumentację przydatną również dla firm ubiegających się o certyfikację ISO.
 
 
  1. Kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego?
 Przepisy nie precyzują jednoznacznie osób, które mają przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Kodeks Pracy nakłada ten obowiązek na pracodawcę. To pracodawca, jeżeli nie jest w stanie tego zrobic może zlecić wykonanie takiej oceny zewnętrznej firmie zajmującej się usługami BHP. Do oceny ryzyka zawodowego można powołać lekarza sprawującego profilaktyczna opiekę lekarska nad zakładem pracy, specjalistów z różnych dziedzin, przedstawicieli pracowników oraz innych kompetentnych osób. Firma SPEC-BHP na zlecenie zakładu pracy przeprowadzi ocenę ryzyka zawodowego, opracuje dokumentację przydatną również dla firm ubiegających się o certyfikację ISO.
 
  
  1. Co zrobić jeżeli w zakładzie pracy zdarzył się wypadek przy pracy?
 W pierwszej kolejności należy pomóc poszkodowanemu, zabezpieczyć miejsce wypadku i powołać zespół powypadkowy. Wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe należy dodatkowo zgłosic do Państwowej Inspekcji Pracy, powiadomić prokuraturę a w przypadku zatruc dodatkowo Państwową Inspekcję Sanitarną. W skład zespołu powypadkowego wchodzi specjalista ds. BHP i wyznaczony pracownik posiadający aktualne szkolenie z zakresu BHP.
Jeżeli w zakładzie pracy nie ma specjalisty ds. BHP można wynająć zewnętrznego specjalistę do zespołu powypadkowego. Zespół powypadkowy ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy. Firma SPEC-BHP zajmie się kompleksowo wykonaniej odpowiednie dokumentacji powypadkowej.
 
  1. Czy trzeba szkolić pracowników z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej?
 Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy z dnia 19 stycznia 2009 r. pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Przepisy nie precyzują ilości osób przeszkolonych, musi to ustalić pracodawca w zależności od zagrożeń występujących w zakładzie pracy, ilości wypadków przy pracy, procesów technologicznych, ilości osób zatrudnionych itp. Wykaz osób przeszkolonych powinien znajdować się w widocznym miejscu najlepiej przy apteczce. Firma SPEC-BHP prowadzi szkolenia z udzielania piewszej pomocy przedlekarskiej.
 
  1. Czy trzeba szkolić pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej?
 Podobnie jak szkolenie z zakresu pierwszej pomocy tak szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej należą do obowiązków pracodawcy. Należy wyznaczyc pracownikow do przeszkolenia i umieścic wykaz pracowników z imienia i nazwiska, numerem telefonu i miejscem pracy w widocznym miejscu. Firma SPEC-BHP prowadzi szkolenia PPoż dla wszystkich grup pracowniczym przez co pomaga zrealizować obowiązki pracodawcy.