Ocena ryzyka zawodowego.

 

Wg definicji, zgodnej z  (§ 2 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp, z późn. zm. (tekst jedn. : Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.) , ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. 


Każdy pracodawca obowiązany jest:

  • oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą,
  • stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
  • informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywana pracą,
  • informować o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ocenę ryzyka zawodowego należy wykonać dla każdego stanowiska pracy niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników. Należy pamiętać, że analizę ryzyka dokonujemy również:

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych,
  • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych,
  • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku. 

 

Firma Spec-BHP poprowadzi samodzielnie ocenę ryzyka zawodowego lub uczestniczy w zespole oceniającym ryzyko zawodowe na życzenie klienta.

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzamy w oparciu o normę „PN-N-18002 Systemy Zarządzania BHP. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego” co nie jest bez znaczenia w przypadku starania się o certyfikat ISO.

 


 Tutaj znajdziesz przykładową ocenę ryzyka zawodowego - Jest to tylko schemat postępowania, wypełnienie dokumentu wymaga specjalistycznej wiedzy.