Szkolenie prowadzone dla
Szkolenie wstępne ważne na okres
Szkolenie okresowe
Instruktaż przed zatrudnieniem
Pierwsze szkolenie do…m-ca
Ilośc godzin
szkolenia
Częstotliowość szkoleń raz na ….lat
Ogólny min 3 godz.
Stanowiskowy min 8 godz.
Pracodawców
-
6
16
5
Pracodawcy wykonujący zadania służby BHP
-
6
64
5
Pracowników służby BHP
6 miesięcy
12
32
5
Osób kierujących pracownikami
6 miesięcy
12
16
5
Pracowników inżynieryjno-technicznych
12 miesięcy
12
16
5
Pracowników administracyjno-biurowych
12 miesięcy
12
8
6
Pracowników na stanowiskach robotniczych
12 miesięcy
12
8
3
1** dla pracowników zatrudnionych przy pracach szczególnie niebezpiecznych
 
Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

(J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
 

Prace szczególnie niebezpieczne:
 
· Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego  części
· Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych
· Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych
· Prace na wysokości
 

 
Pełny tekst ogólnych przepisów BHP - tutaj