................................................................

(pieczęć podmiotu sporządzającego kartę)

 

Karta wypadku w drodze do lub z pracy


 

I. DANE IDENTYFIKACYJN E PLATNIKA SKŁADEK

1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres płatnika składek na ubezpieczenia społeczne ...................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. NIP ................................................................ 3. REGON ..............................................................

4. PESEL ...............................................................

5. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

...........................................................................................................................................................

rodzaj dokumentu seria numer

1) Nie wypełniają podmioty nie będące płatnikami składek na ubezpieczenie rentowo/chorobowe.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE POSZKODOWANEGO

1. Imię i nazwisko poszkodowanego ...............................................................................................

2. PESEL ........................................................... 3. NIP .................................................................

4. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

...........................................................................................................................................................

rodzaj dokumentu seria numer

5. Data i miejsce urodzenia poszkodowanego ................................................................................

6. Adres zamieszkania ....................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

7. Tytuł ubezpieczenia rentowo/chorobowego *) .............................................................................

.....................................................................................................................................................

III. INFORMACJE O WYPADKU

1. Data wypadku ...............................................................................................................................

2. W dniu wypadku poszkodowany:

a) miał rozpocząć pracę o godz. ....................................

b) zakończył pracę o godz. ........................................

3. Wypadek zdarzył się*):

1) w drodze z domu do pracy – w drodze z pracy do domu

2) w drodze do – z miejsca:

a) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia

rentowego,

b) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,

c) zwykłego spożywania posiłków,

d) odbywania nauki lub studiów.

4. Szczegółowy opis okoliczności, miejsca i przyczyn wypadku:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

5. W sprawie wypadku były – nie były*) podjęte czynności przez odpowiednie organy

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

6. Wypadek spowodował niezdolność do pracy od .................................. do ................................**)

Wypadek spowodował zgon ........................................................................................................

7. Świadkowie wypadku:

1. ...............................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................

imię i nazwisko adres zamieszkania

8. Wypadek jest wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy TAK/NIE*)

9. Uzasadnienie nie uznania wypadku za wypadek w drodze do pracy lub z pracy*):

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Kartę sporządzono w dniu ....................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

nazwa podmiotu zobowiązanego do sporządzania karty pieczątka

..............................................................................................................................................................

imię i nazwisko sporządzającego, podpis

2. Miejscowość sporządzania karty ..........................................................................................................

3. Przeszkody i trudności uniemożliwiające sporządzenie karty wypadku w wymaganym terminie 14

dni: ...........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

4. Kartę odebrano w dniu ..........................................................................................................................

podpis uprawnionego

*) Niepotrzebne skreślić

**) Podać okres niezdolności objęty zaświadczeniem lekarskim, które zostało przedłożone przed sporządzeniem karty wypadku.

Podmiot sporządzający kartę wypadku, nie będący płatnikiem składek, wpisuje okres niezdolności do pracy na podstawie

oświadczenia poszkodowanego lub członka jego rodziny.