Witamy na stronie aktualności związanych z tematyką BHP, PPoż, prawem pracy itp.
Tutaj znajdziesz świeżuteńkie informacje z tego zakresu.
Autor prezentuje swoje poglądy na rózne tematy, polemizuje ze specjalistami BHP, zadaje pytania.
Dołącz do dyskusji wysyłając swoje uwagi, pytania i sugestie
tutaj lub wyślij maila na adres bhp@spec-bhp.pl
Pozdrawiam


Data: 05.08.2010 - 11:00:19
Zmiany w rozporzadzeniu MSWiA o ochronie przeciwpo?arowej, instrukcja bezpiecze?stwa po?arowego

W dniu 30.06.2010 r wesz?o w ?ycie nowe rozporz?dzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo?arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Najwa?niejsze zmiany dotycz? wykonywania instrukcji bezpiecze?stwa po?arowego. Ustawodawca na?o?y? szereg dodatkowych obowi?zków na w?a?cicieli zarz?dców i u?ytkowników obiektów budowlanych co na pewno podniesie koszty wykonania takiej instrukcji. Trzeba mi?dzy innymi wykonywa? ilustracje graficzne ilo?ci osób przebywaj?cych w danych pomieszczeniu, wielko?? obci??enia ogniowego danej strefy po?arowej, rozmieszczenie podr?cznego sprz?tu ga?niczego (ga?nic, hydrantów) oraz rozmiesczenie dróg i wyj?? ewakuacyjnych. Zmiany mia?y na celu zapewne poprawienie czytelno?ci takiej instrukcji bezpiecze?stwa po?arowego nie tylko dla u?ytkowników danego obiektu ale równie? ekip ratowniczych, które przyjad? na miejsce ewentualnych dzia?a? czy to zwi?zanych z gaszeniem po?aru czy np. ewakuacji osób na skutek innego miejscowego zagro?enia. Poni?ej przedstwaiam zapis starego rozporz?dzenia i zapisy nowego:

Rozporz?dzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo?arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.06.80.563.)

§ 6. 1. W?a?ciciele, zarz?dcy lub u?ytkownicy obiektów b?d? ich cz??ci stanowi?cych odr?bne strefy po?arowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji u?yteczno?ci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, opracowuj? instrukcje bezpiecze?stwa po?arowego zawieraj?ce:
warunki ochrony przeciwpo?arowej, wynikaj?ce z przeznaczenia obiektu, sposobu u?ytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagro?enia wybuchem;
sposób poddawania przegl?dom technicznym i czynno?ciom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urz?dze? przeciwpo?arowych i ga?nic;
sposoby post?powania na wypadek po?aru i innego zagro?enia;
sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgl?dem po?arowym, je?eli takie prace s? przewidywane;
sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
sposoby zaznajamiania u?ytkowników obiektu z tre?ci? przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpo?arowymi

Rozporz?dzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo?arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719).

§ 6. 1. W?a?ciciele, zarz?dcy lub u?ytkownicy obiektów b?d? ich cz??ci stanowi?cych odr?bne strefy po?arowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji u?yteczno?ci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniaj? i wdra?aj? instrukcj? bezpiecze?stwa po?arowego, zawieraj?c?:
1) warunki ochrony przeciwpo?arowej, wynikaj?ce z przeznaczenia, sposobu u?ytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (sk?adowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagro?enia wybuchem;
2) okre?lenie wyposa?enia w wymagane urz?dzenia przeciwpo?arowe i ga?nice oraz sposoby poddawania ich przegl?dom technicznym i czynno?ciom konserwacyjnym;
3) sposoby post?powania na wypadek po?aru i innego zagro?enia;
4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgl?dem po?arowym, je?eli takie prace s? przewidywane;
5) warunki i organizacj? ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
6) sposoby zapoznania u?ytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpo?arowymi oraz tre?ci? przedmiotowej instrukcji;
7) zadania i obowi?zki w zakresie ochrony przeciwpo?arowej dla osób b?d?cych ich sta?ymi u?ytkownikami;
8) plany obiektów, obejmuj?ce tak?e ich usytuowanie, oraz terenu przyleg?ego, z uwzgl?dnieniem graficznych danych dotycz?cych w szczególno?ci:
a) powierzchni, wysoko?ci i liczby kondygnacji budynku,
b) odleg?o?ci od obiektów s?siaduj?cych,
c) parametrów po?arowych wyst?puj?cych substancji palnych,
d) wyst?puj?cej g?sto?ci obci??enia ogniowego w strefie po?arowej lub w strefach po?arowych,
e) kategorii zagro?enia ludzi, przewidywanej liczby osób na ka?dej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
f) lokalizacji pomieszcze? i przestrzeni zewn?trznych zaklasyfikowanych jako strefy zagro?enia wybuchem,
g) podzia?u obiektu na strefy po?arowe,
h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyj?? ewakuacyjnych,
i) miejsc usytuowania urz?dze? przeciwpo?arowych i ga?nic, kurków g?ównych instalacji gazowej, materia?ów niebezpiecznych po?arowo oraz miejsc usytuowania elementów steruj?cych urz?dzeniami przeciwpo?arowymi,
j) wskazania doj?? do d?wigów dla ekip ratowniczych,
k) hydrantów zewn?trznych oraz innych ?róde? wody do celów przeciwpo?arowych,
l) dróg po?arowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
9) wskazanie osób lub podmiotów opracowuj?cych instrukcj?.
2. Warunki ochrony przeciwpo?arowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz plany, o których mowa w ust. 1 pkt 8, w stosunku do obiektów i terenów wymienionych w § 28 ust. 1, s? przekazywane do w?a?ciwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia dzia?a? ratowniczych.
3. Sposób przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2, powinien zapewni? mo?liwo?? ich natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia dzia?a? ratowniczych.
4. Komendant powiatowy (miejski) Pa?stwowej Stra?y Po?arnej mo?e zwolni? w?a?ciciela, zarz?dc? lub u?ytkownika obiektu z przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 2, je?eli nie spowoduje to niespe?nienia wymaga?, o których mowa w ust. 3, oraz ??da? ich uzupe?nienia w uzasadnionych przypadkach.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, mog? by? przekazywane w formie elektronicznej.

Pe?ny tekst nowego rozporz?dzenia znajdziesz pod adresem:
http://spec-bhp.pl/Instrukcje_bezpieczenstwa_pozarowego.php

Dziennik ustaw: Dz.U. Nr 109, poz.719