Witamy na stronie aktualności związanych z tematyką BHP, PPoż, prawem pracy itp.
Tutaj znajdziesz świeżuteńkie informacje z tego zakresu.
Autor prezentuje swoje poglądy na rózne tematy, polemizuje ze specjalistami BHP, zadaje pytania.
Dołącz do dyskusji wysyłając swoje uwagi, pytania i sugestie
tutaj lub wyślij maila na adres bhp@spec-bhp.pl
Pozdrawiam


Data: 05.08.2010 - 11:00:19
Zmiany w rozporzadzeniu MSWiA o ochronie przeciwpożarowej, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

W dniu 30.06.2010 r weszło w życie nowe rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Najważniejsze zmiany dotyczą wykonywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Ustawodawca nałożył szereg dodatkowych obowiązków na właścicieli zarządców i użytkowników obiektów budowlanych co na pewno podniesie koszty wykonania takiej instrukcji. Trzeba między innymi wykonywać ilustracje graficzne ilości osób przebywających w danych pomieszczeniu, wielkość obciążenia ogniowego danej strefy pożarowej, rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic, hydrantów) oraz rozmiesczenie dróg i wyjść ewakuacyjnych. Zmiany miały na celu zapewne poprawienie czytelności takiej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie tylko dla użytkowników danego obiektu ale również ekip ratowniczych, które przyjadą na miejsce ewentualnych działań czy to związanych z gaszeniem pożaru czy np. ewakuacji osób na skutek innego miejscowego zagrożenia. Poniżej przedstwaiam zapis starego rozporządzenia i zapisy nowego:

Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.06.80.563.)

§ 6. 1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, opracowują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zawierające:
warunki ochrony przeciwpoĹźarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu uĹźytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkĂłw technicznych, w tym zagroĹźenia wybuchem;
sposĂłb poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpoĹźarowych i gaśnic;
sposoby postępowania na wypadek poĹźaru i innego zagroĹźenia;
sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem poĹźarowym, jeĹźeli takie prace są przewidywane;
sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkĂłw ewakuacji ludzi;
sposoby zaznajamiania uĹźytkownikĂłw obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpoĹźarowymi

Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719).

§ 6. 1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:
1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
b) odległości od obiektów sąsiadujących,
c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
e) kategorii zagroĹźenia ludzi, przewidywanej liczby osĂłb na kaĹźdej kondygnacji i w poszczegĂłlnych pomieszczeniach,
f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
g) podziału obiektu na strefy pożarowe,
h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
l) drĂłg poĹźarowych i innych drĂłg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdĂłw na teren ogrodzony;
9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.
2. Warunki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz plany, o których mowa w ust. 1 pkt 8, w stosunku do obiektów i terenów wymienionych w § 28 ust. 1, są przekazywane do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.
3. Sposób przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2, powinien zapewnić możliwość ich natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.
4. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej może zwolnić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu z przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 2, jeżeli nie spowoduje to niespełnienia wymagań, o których mowa w ust. 3, oraz żądać ich uzupełnienia w uzasadnionych przypadkach.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, mogą być przekazywane w formie elektronicznej.

Pełny tekst nowego rozporządzenia znajdziesz pod adresem:
http://spec-bhp.pl/Instrukcje_bezpieczenstwa_pozarowego.php

Dziennik ustaw: Dz.U. Nr 109, poz.719